• współpraca w zakresie spójności i zgodności rozwiązań dotyczących energetyki z dokumentami planistycznymi gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planami zagospodarowania przestrzennego) oraz planami i programami dotyczącymi szeroko rozumianej tematyki ochrony środowiska,

 • prowadzenie stałej bazy danych o stanie zużycia energii w gminie i jednostkach organizacyjnych gminy oraz analiza umów, mocy zamówionych i zużycia pod kątem optymalizacji,

 • obsługa oświetlenia ulic i placów na terenie gminy,

 • prowadzenie audytów efektywności energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy,

 • prowadzenie roli lidera Dzierżoniowskiego Klastra Energii,

 • działalność inwestycyjna na rzecz gminy i instytucji gminnych w kierunku, m.in. obniżania emisji CO2,

 • ograniczania niskiej emisji, ograniczania wzrostu kosztów oświetlenia i ogrzewania,

 • analiza terenów możliwych do wykorzystania na OZE pod kątem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego

 • poszukiwanie dofinansowań zewnętrznych na OZE, ograniczenie emisji, efektywność energetyczną, itp. oraz aplikowanie o środki, prowadzenie projektów i ich rozliczanie,

 • koordynacja zawierania przez instytucje miejskie umów dot. zakupu energii,

 • współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi na obszarze działania Spółki,

 • działalność informacyjna, promocyjna i doradcza w obszarze działalności Spółki.

Powrót

Zadania Spółki