Historia

Powrót

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów pod firmą „Energia Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W ślad za tym został zawarty akt założycielski spółki, odbyło się posiedzenie organów, został przygotowany wniosek o rejestrację Spółki do sądu rejestrowego i rozpoczęła ona działalność w organizacji. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o utworzeniu Spółki: „Spółka będzie realizowała zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w energię elektryczną i cieplną”. 31 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował ENERGIĘ KOMUNALNĄ Sp. z o.o. pod numerem KRS 0000852411. Nadano nam również numer REGON 386655147 oraz NIP 8822135641. W myśl podpisanego 13 sierpnia 2020 r. Listu Intencyjnego wyrażona została deklaracja kolejnych włodarzy: Gminy Dzierżoniów, Gminy Pieszyce i Gminy Bielawa co do przystąpienia do Spółki kapitałowo. 26 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXI/160/2020 zgodę na przystąpienie do Spółki wyraziła Rada Miejska Pieszyce, 27 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/158/20 zgodę taką wyraziła Rada Gminy Dzierżoniów a 30 września 2020 r. Uchwałą Nr XXX/275/2020 zgodę wyraziła Rada Miejska Bielawy. Dnia 16 września 2020 r podczas posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii spółka Energia Komunalna przyjęta została jako członek DKE, ustanowiono ją Liderem Klastra oraz umocowano do występowania w imieniu Klastra w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 3.1.A. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. 4 grudnia 2020 r. Burmistrz Pieszyc - Dorota Konieczna-Enözel, Burmistrz Bielawy - Andrzej Hordyj oraz Wójt Gminy Dzierżoniów - Marek Chmielewski, w obecności Doroty Pieszczuch - przedstawiciela jedynego dotychczas udziałowca - Gminy Miejskiej Dzierżoniów, złożyli notarialne oświadczenia o objęciu udziałów. Tym samym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z dotychczasowej kwoty 500.000 zł do wysokości 1.999.000 zł. Dnia 08.06.2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu nowych udziałowców do Krajowego Rejestru Sądowego. 16 listopada 2021 r. Burmistrz Pieszyc - Dorota Konieczna-Enözel, Burmistrz Bielawy - Andrzej Hordyj oraz Wójt Gminy Dzierżoniów - Marek Chmielewski, Dariusz Kucharski - Burmistrz Dzierżoniowa, złożyli notarialne oświadczenia o podwyższeniu udziałów, natomiast Jarosław Tyniec - Wójt Gminy Łagiewniki, Krzysztof Chudyk - Burmistrz Piławy Górnej złożyli notarialne oświadczenia o objęciu udziałów. Tym samym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z dotychczasowej kwoty 1.999.000.000 zł do wysokości 3.173.000 zł. Dnia 09.02.2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu nowych udziałowców do Krajowego Rejestru Sądowego.