20 sierpnia 2020

W myśl podpisanego 13 sierpnia br. Listu Intencyjnego wyrażona została deklaracja kolejnych włodarzy: Gminy Dzierżoniów, Gminy Pieszyce i Gminy Bielawa co do przystąpienia do Spółki kapitałowo. Gmina Piława Górna oraz gmina Łagiewniki wejdą do Spółki przy okazji wspólnie realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z Listem Intencyjnym Spółka stanie się członkiem i liderem Dzierżoniowskiego Klastra Energii, posiadającego Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, wystawiony przez Ministra Energii. Pozwoli to, zgodnie z Porozumieniem o ustanowieniu Dzierżoniowskiego Klastra Energii z dnia 30 czerwca 2017 r., na umocowanie do występowania w konkursie RPO 3.1.A.: „Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)”. Zgodnie z podjętymi w Liście Intencyjnym ustaleniami, gminy, WiK oraz ZUK Łagiewniki przystępują do opracowania wspólnego wniosku do RPO pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”

 

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie przystąpienia do Spółki