Pod względem rzeczowym Projekt obejmuje 127 instalacji fotowoltaicznych (PV) na terenie każdej z gmin powiatu (Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Bielawa, Łagiewniki, Pieszyce, Piława Górna, Niemcza) – uczestników Dzierżoniowskiego Klastra Energii, tylko w obiektach użyteczności publicznej (w tym obiekty – instalacje WiK), o zakładanej mocy łącznej ok. 3,5 MW. Produkcja energii z PV w tych rozproszonych instalacjach odbywać będzie się głównie na zasadach prosumenckich (każdy z użytkowników będzie prosumentem), przy mocy zainstalowanej elektrycznej do 50kW i napięciu znamionowym poniżej 110 kV, w systemie on-grid. Opracowywany PFU w kilku pojedynczych przypadkach (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, obiekty administracji gminnej) obejmuje również małe instalacje PV, przy mocach powyżej 50 kW – w systemie off-grid.

 

Szczegółową ilość instalacji oraz ich łączną moc określimy we wniosku, w zależności od możliwości finansowych, ubiegając się o dofinansowanie w wysokości 7.000.000 zł

RPO 3.1.A.

Powrót

Spółka Energia Komunalna przygotowuje się do aplikacji w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 3.1.A.: „Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)”.

 

Obecnie w WiK przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) oraz wniosek o dofinansowanie do Konkursu pod roboczą nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz obiektach WiK”. Zadanie to w pełni wpisuje się w Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wypełnia cel szczegółowy oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego – zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE. Ponadto Projekt realizuje wymagane w regulaminie przedmiotowego Konkursu wskaźniki produktu i rezultatu.