26 maja 2020

25 maja Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę o utworzeniu Spółki Energia Komunalna. W ślad za tym, w dniu dzisiejszym burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski popisał jej akt założycielski oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą w składzie: Jarosław Podwiński - przewodniczący, oraz Ryszard Brzeski i Andrzej Bronowicki - członkowie.

 

 

UCHWAŁA NR XIX/164/20

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie utworzenia spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

pod firmą Energia Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.poz. 713)

i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów, która będzie działać pod firmą Energia Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, zwaną dalej Spółką.

2. Spółka będzie realizowała zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała o utworzeniu Spółki